Privatumo politika

Atnaujintos Privatumo politikos paskelbimo data 2022 m. kovo 3 d.

UAB „Autosigma“ saugo žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą. Todėl įvertindami asmens duomenų apsaugos svarbą ir Kliento privatumą, parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje aprašome, kokius asmens duomenis renkame ir tvarkome, kaip šiais duomenimis disponuojame.

Ši Privatumo politika skirta asmenims, kurie naudojasi UAB „Autosigma“ paslaugomis ar teikia jai savo paslaugas, lankosi UAB „Autosigma“ internetinėje svetainėje www.nepriklausomi.lt ar bendrauja bet kokiu kitu būdu. Norime pabrėžti, kad UAB „Autosigma“ renka ir tvarko tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą – iš anksto nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kokia reikalinga šiems tikslams pasiekti. Pateikdami mums savo asmens duomenis, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir Jūsų duomenų tvarkymu.

Tvarkydami asmens duomenis, vadovaujamės Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo principus ir taisykles.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas) pagal identifikatorių, kaip pavyzdžiui: vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių bei kt.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija, ar operacijų seka, kaip: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuotas duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Autosigma“ (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301842538, registro tvarkytojas – Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000368, Išorės verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašo pažymėjimo Nr. 000031.), buveinės adresas: Kuosų g. 18-4, 91187 Klaipėda, el. p.: info@nepriklausomi.lt, Tel. +370 (644) 400 08. Įmonė yra turto ir verslo vertintojų profesinės asociacijos – Lietuvos vertintojų rūmų narys.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Asmens duomenys tvarkomi laikantis šių principų:

1) Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

2) Renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

3) Adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

4) Tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

5) Laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

6) Tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų valdytojas yra atsakingas už šių principų laikymąsi.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

UAB „Autosigma“ tvarko Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

1) Kai Jūs juos pateikiate mums (atvykę į ofisą, telefonu, el. paštu ar kitu būdu) užsakydami paslaugas ar sudarydami sutartis;

2) Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma svetaine ar bendraujate su mumis per socialinius tinklus (tam tikra informacija, pvz.: interneto adresas (IP) naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto svetainės puslapiai, laikas, praleistas interneto svetainėje ir pan. yra renkama automatiškai);

3) Kai Jūsų asmens duomenis renkame iš viešai prieinamų šaltinių – valstybės įmonių oficialių svetainių (pavyzdžiui VĮ Registrų centro), kitų internetinių portalų, kuriuose Jūs viešai skelbiate informaciją apie save;

4) Kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų (pavyzdžiui šeimos nario, kreditoriaus ir pan.).

Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, kuriems Jūs davėte sutikimą:

1) Paslaugų teikimo tikslu, siekdami suteikti aukštą paslaugų kokybę;

2) Klientų atpažinimui ir susisiekimui su jais;

3) Mūsų teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais;

4) Įmonės darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek, kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis;

5) Kandidatų atrankos į įmonės siūlomas darbo vietas įmonėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui;

6) Valdomos interneto svetainės tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, įskaitant ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų interneto svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti mūsų interneto svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų interneto svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

7) Tiesioginės rinkodaros tikslu (Jūsų sutikimo pagrindu).

Jokiais kitais, su aukščiau išvardintais, nesuderinamais tikslais Jūsų asmens duomenų mes netvarkome.

Jūs turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, tačiau sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

UAB „Autosigma“ tvarko šiuos surinktus asmens duomenis:

1) Duomenų subjekto vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas, kodas, atstovavimo pagrindas (pareigos)), adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, suteiktos paslaugos pavadinimas, atsiskaitymo duomenys, parašas;

2) IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data;

3) Įmonės darbuotojų ar kandidatų CV pateikti duomenys, rekomendacijos, užimamos pareigos, su darbuotojų kvalifikacijos kėlimu susiję duomenys, darbo užmokestis/kitos pajamos ar įsipareigojimus pagrindžiančios pažymos ir dokumentai, valstybinio socialinio draudimo išmokos;

4) Asmens tapatybės nustatymo dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, išdavimo ir galiojimo datos) arba kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys.

Jeigu dėl tikslų, kuriais duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis, duomenų valdytojui nebūtina ar nebėra būtina nustatyti duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas nėra įpareigojamas laikyti, gauti ar tvarkyti papildomą informaciją duomenų subjekto tapatybei nustatyti.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, atsižvelgiant į UAB „Autosigma“ verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus.

Įprastai asmens duomenis saugome 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami  su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius įmonės reikalavimus.

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis.

Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 2 (du) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų paklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Jūsų sutikimo davimo momento. Jums atšaukus sutikimą, Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu bus nutrauktas nuo sutikimo atšaukimo momento.

Vykdant Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, mes duomenis saugosime tiek, kiek minimaliai numatyta tokiuose teisės aktuose.

SLAPUKAI

UAB „Autosigma“ renka informaciją apie Jus naudodama slapukus (angl. cookies) – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Slapukų paskirtis – suteikti svetainei galimybę tam tikrą laiką įsiminti naudotojo parinktis (pavyzdžiui, naudotojo vardą, kalbą ir kt.). Tokiu būdu Jums nebereikia jų dar kartą nurodyti, kai naršote įvairiuose svetainės puslapiuose per tą patį apsilankymą. Tai pagreitina interneto svetainėje vykdomas paieškas, palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Slapukai taip pat gali būti naudojami anoniminei naršymo mūsų svetainėje statistikai rinkti (padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją, trukmę, dažnumą, rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių).

Slapukais gaunamą informaciją naudojame šiais tikslais:

1) Kad užtikrintume interneto svetainės funkcionalumą;

2) Naudojimosi svetaine analizei;

3) Svetainės tobulinimui ir adaptacijai pagal svetainės lankytojų poreikius;

4) Paslaugų plėtrai.

Internetinėje svetainėje gali būti naudojami šie slapukai:

1) Techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini interneto svetainių veikimui;

2) Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini interneto svetainių veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

3) Analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami interneto svetainių lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

4) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti;

5) Socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti interneto svetainių informaciją.

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

1) Neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

2) Svetainėse pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

3) Išreikšdami sutikimą registracijos svetainėse metu.

Bet kuriuo metu Jūs galite atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

UAB „Autosigma“ garantuoja, kad Jūsų asmens duomenys, be teisėto pagrindo, nebus perduodami ar teikiami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams nei jie buvo surinkti. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jeigu privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka – jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

UAB „Autosigma“ užtikrina, kad Jūsų teisės saugomos vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:

1) Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

3) Reikalauti ištaisyti ar papildyti netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

4) Reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), kai:

a) duomenys daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

b) Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus šio sutikimo negalite panaikinti;

c) Jūs nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukiate anksčiau duotą sutikimą (išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni);

d) Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

5) Reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

6) Gauti su Jumis susijusius asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

7) Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo.

KREIPIMOSI Į ĮMONĘ TVARKA

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar asmeniškai pateikiate raštišką prašymą, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymo ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikdami prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti: Jūsų vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti: savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės duomenų – mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos įsitikinti.

Jei Jūs, kreipdamiesi į mus, nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime nustatytus trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite mūsų apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymas liks nenagrinėtas. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti. Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

SKUNDO PATEIKIMAS

Jeigu manote, kad vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūsų teisės buvo pažeistos, prašome, visų pirma, raštu kreiptis į mus pagal šioje Privatumo politikoje pateiktus kontaktinius duomenis. Prašyme nurodykite kuo daugiau informacijos dėl ginčijamo dalyko ir mes pasistengsime taikiai išspręsti visus kilusius ginčus. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

POLITIKOS KEITIMAS

Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje www.nepriklausomi.lt dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Autosigma“ teikiamomis paslaugomis, rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

SUSISIEKIME

Į UAB „Autosigma“ galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Privatumo politikos, taip pat įgyvendindami savo duomenų subjekto teises.

Kviečiame bendrauti el. pašto adresu: info@nepriklausomi.lt ar telefonu: +370 (658) 888 60.